Header image
header image 2
 
Verhalen van Nederlanders die naar Duitsland verhuisden
 

 
 

GARANTIE

Garantie en materiële gebreken - de vrijwaringtermijn
Overeenkomstig de uitspraak van het hoogste federale gerechtshof in de Bondsrepubliek Duitsland is de verkoper van een te bouwen of net nieuw gebouwde woning tot vijf jaar na aankoop verantwoordelijk voor gebreken. Hij moet er dus in deze periode voor zorgen dat eventuele gebreken worden opgelost.

Een beperking van deze zogenaamde vrijwaringtermijn door het opnemen van de clausule 'de vrijwaring richt zich naar de aanbestedingsverordening voor de bouw' in het koopcontract, wat betekent, dat er slechts een vrijwaringtermijn van twee jaar geldt, is daarmee overeenkomstig de Duitse wetgeving in tegenspraak met de zogenaamde Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)-wet en dus ongeldig.De vrijwaringtermijn gaat in op het tijdstip van woningoverdracht of de oplevering van een huis en niet op het tijdstip waarop het koopcontract is gesloten. Belangrijk: De aanspraken wegens gebleken gebreken die u tegenover de verkoper van de verworven zaak hebt, moeten binnen de termijn geldend worden gemaakt, anders verjaren ze.

Vrijwaringrechten
In principe heeft u als koper van een nieuwgebouwde onroerende zaak de volgende vrijwaringrechten:

· aanspraak op reparatie
· aanspraak op prijsverlaging of schadevergoeding
· aanspraak op annulering (waarbij het koopcontract dus wordt opgezegd)
· aanspraak op een voorschot voor het verhelpen van gebreken, als de
verkoper zijn plichten in deze niet binnen een redelijke termijn nakomt.

Het doen gelden en uitvoeren van wettige aanspraken wegens gebreken aan de bouw is erg ingewikkeld. Zo bijvoorbeeld ook de vraag naar het ‚hoe en waarom' van het onderbreken van de vrijwaringtermijn. Bij het optreden van zwaarwegende gebreken aan het huis is het daarom verstandig een vakkundig advocaat in te schakelen.

Uitsluiting van vrijwaring
Koopt u een woning van een eerste eigenaar, dus een bestaande woning, dan wordt meestal van elke vorm van vrijwaring afgezien hetgeen wettelijk is toegestaan. Dat betekent, dat u geen van de bovengenoemde rechten tegenover de verkoper kunt laten gelden. Een nauwkeurige inspectie van het te verwerven object is daarom dringend noodzakelijk en aan te bevelen. Worden voor u echter gebreken aan het huis opzettelijk verzwegen, dan bestaan er ongeacht het bovengenoemde wel degelijk vrijwaringaanspraken. Dit is echter zelden het geval, alleen al daarom, omdat nauwelijks kan worden aangetoond, dat een gebrek al voor de koop bekend was maar expres verzwegen is.